Логотип компании (Маленький) - Фото 2

Бухгалтерія 8 для України

В Україні ліцензійна програма 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України знайома широкій аудиторії користувачів і набула поширення серед сотень тисяч підприємств різної форми власності, а також фізичних осіб, які займаються бізнесом. Програмне забезпечення застосовується в різноманітних сферах господарської, економічної та управлінської діяльності, торгівлі, адмініструванні. Програма 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України комплексно використовується з цілим рядом додатків, орієнтованих на автоматизоване рішення і виконання різнопланових прикладних задач управління і процесу бухгалтерського обліку.

Вартість ліцензії в Україні необтяжлива для великих корпорацій і приватних підприємців, швидко окупається за рахунок:

 • спрощення найбільш трудомістких розрахунків;
 • автоматизації фінансово-бухгалтерської діяльності;
 • адаптації ПЗ під потреби конкретного підприємства;
 • оптимізації робочого часу.

Переваги використання ПЗ 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України

За допомогою бухгалтерської програми "1С:Підприємство" створюється електронна база даних, прискорюється введення первинної документації, на підставі якої проводиться консолідований узагальнений облік, аналіз, контроль. В "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України звітність формується відповідно до вимог правових і нормативних актів, передбачених законодавством України та ПСБО

Завдяки впровадженню програмного продукту "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України спрощуються проводки і операції по касі і банку, нарахування заробітної плати, облік нематеріальних активів та основних засобів, розрахунки з бюджетом і підзвітними особами, взаємозаліки тощо.

Важливим є той факт, що ціна, за якою можна купити Підприємство Бухгалтерія 8 для України в Києві або інших населених пунктах країни, реально доступна. Будь-який користувач легко освоює функціонал програми, не маючи спеціальної освіти.

Версія онлайн Бухгалтерія 8 для України дозволяє здійснювати управлінський, фінансовий, податковий облік, перебуваючи у відрядженні, ділових поїздках або черговій відпустці. За умови наявності ПК і мережі інтернет цілодобово забезпечений доступ до інформаційної бази даних "1С:Підприємство", одночасна взаємодія необмеженого кількість користувачів програми.

Особливості версії "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України

У вдосконаленій, нової версії програми "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України з'явився більш простий і зрозумілий користувачам інтерфейс, що надає велику комфортність роботи.

Розширено область використання програмного забезпечення "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України і за рахунок цього підтримується:

 • ведення в одній базі інформації обліку госпдіяльності декількох підприємств з різною системою оподаткування;
 • формування окремо бухгалтерських та податкових документів з можливістю порівняння даних;
 • висновок на друк у вигляді таблиць списків і довідників;
 • аналітичний облік номенклатури за кількісним і кількісно-сумарному складу;
 • товарний облік згідно з рахунком № 285 за продажними цінами в роздрібній торгівлі (автоматичний розрахунок націнки здійснюється в кінці місяця);
 • розрахунки з контрагентами по окремо взятих документів і за договором в цілому;
 • автоматичне розподіл на аванс / оплату сум готівкових та безготівкових надходжень від покупців;

а також ряд інших корисних нововведень, ознайомитися з якими можна в офіційному керівництві.

Для кого рекомендовано

Бухгалтерія 8 для України

"Бухгалтерія 8 для України" - універсальна програма масового призначення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Це готове рішення для ведення обліку в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (у тому числі субкомісію), надання послуг, виробництво і т.д.

Партійний облік

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С) БО 9 "Запаси". Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 1. по середній собівартості;
 2. за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
Завдання, які вирішуються
Складський облік

По складах може вестися кількісно-сумовий облік і облік по партіях. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

Облік торгових операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і неавтоматизованими торговими точками. Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації.

Облік операцій з грошовими коштами

Автоматизований облік руху наявних і безготівкових грошових коштів, в тому числі операцій обміну валюти. Автоматизовані розрахунки з контрагентами і підзвітними особами. Облік розрахунків з контрагентами може вестися в гривнях та іноземній валюті.

Облік виробництва

Автоматизований розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом.

Облік заробітної плати

Автоматизовані нарахування заробітної плати працівникам підприємства, взаєморозрахунки з працівниками аж до виплати заробітної плати через касу, депонування.

Функціонал рішення

В "Бухгалтерія 8 для України" автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю.

Всі операції по оптовій і комісійній торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні.

Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

Ведеться облік поворотної багатооборотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.

Забезпечується автоматичне відображення торгових операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

Контроль за наявністю і рухом товарно-матеріальних цінностей підприємства - це одне із завдань бухгалтерського обліку, перетинається з завданнями складського обліку. Ця задача вирішена в "Бухгалтерія 8 для України".

Реалізовано облік матеріалів, продукції і товарів на складах. Товарно-матеріальні цінності враховуються в розрізі позицій номенклатури, партій і складів.

Передбачається проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і автоматична обробка їх результатів. За результатами інвентаризації автоматично підраховується різниця між обліковим кількістю (зареєстрованим в інформаційній базі при проведенні документів надходження і відвантаження) і фактичною кількістю цінностей, виявлених в результаті інвентаризації. Після чого оформляються документи списання (у разі нестачі) або оприбуткування (у разі виявлення надлишків).

"Бухгалтерія 8 для України" дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

Основою обліку процесів випуску готової продукції та напівфабрикатів є специфікації.

Специфікація є переліком матеріалів і інших складових, що використовуються при виробництві вироби. Всі описи матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів зберігаються в інформаційній базі в загальному номенклатурному списку, що спрощує процес складання специфікацій. Комплектуючий або готовий виріб може складатися з будь-яких інших елементів списку номенклатури. У свою чергу, воно може бути включено до складу іншого виробу.

"Бухгалтерія 8 для України" надає наступні можливості:

 • облік випуску готової продукції, витрати сировини і матеріалів, незавершеного виробництва;
 • облік власного і давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
 • облік спецодягу та інших малоцінних необоротних активів;
 • облік виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості з використанням методів відображення непрямих витрат;

Виробничі операції автоматично відбиваються в бухгалтерському та податковому обліку.

У бухгалтерському обліку знаходить відображення вся господарська діяльність підприємства. Принципи ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в "1С: Бухгалтерія 8 для України", повністю відповідають законодавству України.

До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, налаштування аналітичного, валютного, кількісного обліку дозволяють врахувати вимоги законодавства. Користувач може також самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створити нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Для цього не потрібно спеціальних знань і навичок конфігурації.

 Бухгалтерський облік ведеться відповідно до українського законодавства по всіх ділянках:
 • операції по банку і касі;
 • основні засоби та нематеріальні активи;
 • облік матеріалів, товарів, продукції;
 • облік витрат і розрахунок собівартості;
 • валютні операції;
 • розрахунки з організаціями;
 • розрахунки з підзвітними особами;
 • розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • розрахунки з бюджетом.

Бухгалтерський облік - це один з найбільш відповідальних ділянок діяльності підприємства. Бухгалтери повинні бути забезпечені надійним і ефективним інструментом автоматизації.

Основним способом реєстрації господарських операцій в обліку є введення в інформаційну базу документів, відповідних первинних документів бухгалтерського обліку.

Допускається безпосереднє введення окремих бухгалтерських проводок.

Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: при цьому в поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

Бухгалтерські проводки

У традиційному бухгалтерському обліку проводки використовуються для відображення господарських операцій тільки на рахунках бухгалтерського обліку. В конфігурації функції проводки розширені: проводка може використовуватися також і для відображення господарських операцій в аналітичному обліку майна, розрахунків і зобов'язань підприємства. Це досягається шляхом використання в проводці додаткових реквізитів - субконто.

Субконто - це об'єкт аналітичного обліку, а вид субконто - це безліч однотипних об'єктів аналітичного обліку, з якого вибирається об'єкт. Видами субконто, зокрема, є списки контрагентів підприємства, складів, підрозділів, працівників, список номенклатури товарно-матеріальних цінностей, документи розрахунку з контрагентами та ін.

Види субконто прикріплюються до рахунків бухгалтерського обліку безпосередньо в плані рахунків.

До одного бухгалтерського рахунку можна прикріпити до трьох видів субконто.

Бухгалтерська проводка насичена інформацією.

На додаток до рахунків дебету і кредиту в ній може бути зазначено до трьох субконто дебету і до трьох субконто кредиту. Якщо для будь-якого рахунку проводки в плані рахунків вказані ознака ведення кількісного обліку і ознака валютного обліку, то крім гривневої суми, в записи проводки можуть бути вказані кількість і сума в іноземній валюті (за дебетом і / або по кредиту).

Таким чином, проводка є потужним інструментом для відображення господарських подій одночасно в синтетичному бухгалтерському обліку і в декількох розрізах аналітичного бухгалтерського обліку. Але багатофункціональність цього інструменту не створює додаткових труднощів для користувача, оскільки, як правило, проводки формуються автоматично.

У Бухгалтерія 8 для України реалізовані основні вимоги чинного податкового законодавства.

 

В підсистемі розрахунку заробітної плати забезпечено формування паперової та електронної звітності по податках, пов'язаних із заробітною платою, зокрема ПДФО.

 

Для розрахунку податків і зборів та формування податкових декларацій використовується регламентована звітність.

 

Реалізовано вимоги податкового законодавства з обліку ПДВ. Спеціальна підсистема обліку ПДВ забезпечує відображення поточних розрахунків по ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку, формування і реєстрацію податкових накладних, реєстру податкових накладних.

 

Відповідно до вимог Закону Про оподаткування прибутку підприємств в конфігурації реалізований податковий облік з податку на прибуток. Податковий облік ведеться паралельно бухгалтерського обліку, для чого до складу конфігурації включений план рахунків податкового обліку.

 

В конфігурації передбачена можливість вести облік єдиного податку, як для юридичних осіб, так і для фізичних відповідно до Указу Президента Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. В Бухгалтерія 8 для України забезпечений облік доходів і витрат для таких підприємств, що відповідає вимогам законодавства.

 

Використовувана система оподаткування - податок на прибуток або єдиний податок, статус платника ПДВ вказуються в налаштуваннях податкової політики організації. Причому для різних організацій інформаційної бази можна вказувати різні системи оподаткування.

Форми регламентованої звітності періодично змінюються рішеннями державних органів. "1С:Підприємство" відстежує ці зміни і надає своїм користувачам можливість оперативного оновлення форм регламентованих звітності в використовуваних конфігураціях. Для оновлення форм використовується ефективний штатний механізм оновлення конфігурації.

 

Для доступу до регламентованих звітів можна використовувати форму довідника регламентованих звітів.

 

Для управління процесом заповнення регламентованого звіту використовується діалогова область, розташована у верхній частині його екранної форми.

 

Заповнений бланк звіту частково доступний для редагування. Доступність окремих осередків бланка демонструється кольором їх фону. Частина осередків пофарбована в білий колір - такі осередки для редагування недоступні. Осередки, пофарбовані в жовтий колір, розраховані на те, що користувач зможе ввести в них інформацію. А дані осередків зеленого кольору обчислюються автоматично на основі даних інших осередків, в тому числі заповнених користувачем.

 

В бухгалтерських регламентованих звітах передбачений механізму розшифровки, завдяки якому можна подивитися алгоритм обчислення показника або викликати стандартний бухгалтерський звіт для більш детального аналізу.

 

Різна забарвлення осередків осередку полегшує інтерактивну роботу користувача зі звітом. Але при підготовці звіту до друку все осередки бланка забарвляться білим кольором.

 

Ті регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

 

Переваги перед регламентованою звітністю 1С:Підприємства 7.7

 

Можливість вибору форми звіту

 

В системі підтримуються не тільки поточні форми звітності, а й всі форми, які діяли в попередніх звітних періодах. Залежно від обраного періоду звіту система автоматично підбере відповідну редакцію форми (нову або стару) регламентованої звітності. При необхідності користувачеві буде надана можливість вибрати форму вручну.

 

Зберігання заповнених звітів в інформаційній базі

 

Одного разу заповнені звіти тепер можуть зберігатися безпосередньо в інформаційній базі, в спеціальному журналі. Збережені звіти можна змінювати, повторно роздруковувати або вивантажувати в електронному вигляді. Будь-який звіт можна підготувати і зберегти в декількох варіантах.

 

Інтерактивні механізми заповнення

 

Користувачеві надаються поліпшені механізми для корекції автоматичних заповнених звітів. Зокрема, підсумкові і залежні величини тепер перераховуються автоматично в межах всього звіту, а не тільки в межах розділу звіту.  

Ефективна робота з багатосторінковими звітами

 

Працювати з бакшишниками розділами звітів стало значно зручніше. При необхідності можна додавати рядки і цілі сторінки. Передбачено зручний і гнучкий механізм управління печаткою. При підготовці до друку система автоматично розбиває звіт на сторінки і нумерує їх.

 

Управління списком звітів

 

Користувач може управляти складом списку регламентованих звітів і формою його подання. У список можна включати нові звіти, реалізовані у вигляді файлів зовнішніх обробок.

Прикладне рішення забезпечує надійне зберігання даних, високу продуктивність і швидкість виконання розрахунків, масштабованість інформаційної системи. ПЗ прикладного рішення містить ефективні інструменти для вирішення різних завдань впровадження, супроводу та розширення інформаційної системи.

 

Масштабованість і продуктивність

 

На сьогодні забезпечено ефективна робота і надійне зберігання інформації при роботі десятків і сотень користувачів. Сучасна архітектура інформаційної системи гарантує збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних, а також дозволяє збільшувати пропускну здатність шляхом нарощування потужності використовуваного обладнання без витрат на модифікацію або заміну конфігурації.

 

Застосування Інтернет-технологій

 

Забезпечено ефективна підтримка користувачів фірмою "1С:Підприємство" за допомогою засобів електронної пошти, а також періодичне оновлення конфігурацій через Інтернет. Завдяки механізму web-розширення можна створити додаткові робочі місця для мобільних або віддалених користувачів, який могли б підключатися до інформаційної бази з будь-якої точки земної кулі, де є Інтернет.

 

Інтеграція з іншими системами

 

Надаються засоби інтеграції прикладного рішення практично з будь-якими зовнішніми програмами і обладнанням на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних.

 

Права доступу

 

Прикладне рішення містить механізм настройки прав і ролей користувачів для забезпечення доступу до даних відповідно до їх посадовими обов'язками. Механізм настройки прав і ролей, з одного боку, дозволяє зменшити кількість випадкових і навмисних помилок, пов'язаних з людським фактором, з іншого боку, створює створити кожному користувачеві більш комфортні умови для роботи, роблячи зайву інформацію невидимою. Використання механізму сприяє збереженню комерційної таємниці.

 • Торгівля

  В "Бухгалтерія 8 для України" автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг, включаючи оптову, комісійну та роздрібну торгівлю.

  Всі операції по оптовій і комісійній торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями і постачальниками. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні.

  Для роздрібної торгівлі підтримуються технології роботи як з автоматизованими, так і не автоматизованими торговими точками.

  Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальнику.

  Ведеться облік поворотної багатооборотної тари як особливого виду товарно-матеріальних цінностей.

  Забезпечується автоматичне відображення торгових операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

 • Облік поставок і запасів

  Контроль за наявністю і рухом товарно-матеріальних цінностей підприємства - це одне із завдань бухгалтерського обліку, перетинається з завданнями складського обліку. Ця задача вирішена в "Бухгалтерія 8 для України".

  Реалізовано облік матеріалів, продукції і товарів на складах. Товарно-матеріальні цінності враховуються в розрізі позицій номенклатури, партій і складів.

  Передбачається проведення інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей і автоматична обробка їх результатів. За результатами інвентаризації автоматично підраховується різниця між обліковим кількістю (зареєстрованим в інформаційній базі при проведенні документів надходження і відвантаження) і фактичною кількістю цінностей, виявлених в результаті інвентаризації. Після чого оформляються документи списання (у разі нестачі) або оприбуткування (у разі виявлення надлишків).

 • Виробництво

  "Бухгалтерія 8 для України" дозволяє враховувати виробничі процеси від моменту передачі матеріалів у виробництво до випуску готової продукції.

  Основою обліку процесів випуску готової продукції та напівфабрикатів є специфікації.

  Специфікація є переліком матеріалів і інших складових, що використовуються при виробництві вироби. Всі описи матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих і готових виробів зберігаються в інформаційній базі в загальному номенклатурному списку, що спрощує процес складання специфікацій. Комплектуючий або готовий виріб може складатися з будь-яких інших елементів списку номенклатури. У свою чергу, воно може бути включено до складу іншого виробу.

  "Бухгалтерія 8 для України" надає наступні можливості:

  • облік випуску готової продукції, витрати сировини і матеріалів, незавершеного виробництва;
  • облік власного і давальницької сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
  • облік спецодягу та інших малоцінних необоротних активів;
  • облік виробничих витрат, розрахунок планової і фактичної собівартості з використанням методів відображення непрямих витрат;

  Виробничі операції автоматично відбиваються в бухгалтерському та податковому обліку.

 • Бухгалтерія

  У бухгалтерському обліку знаходить відображення вся господарська діяльність підприємства. Принципи ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в "1С: Бухгалтерія 8 для України", повністю відповідають законодавству України.

  До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999р. №291. Склад рахунків, налаштування аналітичного, валютного, кількісного обліку дозволяють врахувати вимоги законодавства. Користувач може також самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створити нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Для цього не потрібно спеціальних знань і навичок конфігурації.

   Бухгалтерський облік ведеться відповідно до українського законодавства по всіх ділянках:
  • операції по банку і касі;
  • основні засоби та нематеріальні активи;
  • облік матеріалів, товарів, продукції;
  • облік витрат і розрахунок собівартості;
  • валютні операції;
  • розрахунки з організаціями;
  • розрахунки з підзвітними особами;
  • розрахунки з персоналом з оплати праці;
  • розрахунки з бюджетом.

  Бухгалтерський облік - це один з найбільш відповідальних ділянок діяльності підприємства. Бухгалтери повинні бути забезпечені надійним і ефективним інструментом автоматизації.

  Основним способом реєстрації господарських операцій в обліку є введення в інформаційну базу документів, відповідних первинних документів бухгалтерського обліку.

  Допускається безпосереднє введення окремих бухгалтерських проводок.

  Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

  Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Це буде зручно в ситуації, коли господарська діяльність цих організацій тісно пов'язана між собою: при цьому в поточній роботі можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, власних складів і т.д., а обов'язкову звітність формувати роздільно.

  Бухгалтерські проводки

  У традиційному бухгалтерському обліку проводки використовуються для відображення господарських операцій тільки на рахунках бухгалтерського обліку. В конфігурації функції проводки розширені: проводка може використовуватися також і для відображення господарських операцій в аналітичному обліку майна, розрахунків і зобов'язань підприємства. Це досягається шляхом використання в проводці додаткових реквізитів - субконто.

  Субконто - це об'єкт аналітичного обліку, а вид субконто - це безліч однотипних об'єктів аналітичного обліку, з якого вибирається об'єкт. Видами субконто, зокрема, є списки контрагентів підприємства, складів, підрозділів, працівників, список номенклатури товарно-матеріальних цінностей, документи розрахунку з контрагентами та ін.

  Види субконто прикріплюються до рахунків бухгалтерського обліку безпосередньо в плані рахунків.

  До одного бухгалтерського рахунку можна прикріпити до трьох видів субконто.

  Бухгалтерська проводка насичена інформацією.

  На додаток до рахунків дебету і кредиту в ній може бути зазначено до трьох субконто дебету і до трьох субконто кредиту. Якщо для будь-якого рахунку проводки в плані рахунків вказані ознака ведення кількісного обліку і ознака валютного обліку, то крім гривневої суми, в записи проводки можуть бути вказані кількість і сума в іноземній валюті (за дебетом і / або по кредиту).

  Таким чином, проводка є потужним інструментом для відображення господарських подій одночасно в синтетичному бухгалтерському обліку і в декількох розрізах аналітичного бухгалтерського обліку. Але багатофункціональність цього інструменту не створює додаткових труднощів для користувача, оскільки, як правило, проводки формуються автоматично.

 • Податки

  У Бухгалтерія 8 для України реалізовані основні вимоги чинного податкового законодавства.

   

  В підсистемі розрахунку заробітної плати забезпечено формування паперової та електронної звітності по податках, пов'язаних із заробітною платою, зокрема ПДФО.

   

  Для розрахунку податків і зборів та формування податкових декларацій використовується регламентована звітність.

   

  Реалізовано вимоги податкового законодавства з обліку ПДВ. Спеціальна підсистема обліку ПДВ забезпечує відображення поточних розрахунків по ПДВ на рахунках бухгалтерського обліку, формування і реєстрацію податкових накладних, реєстру податкових накладних.

   

  Відповідно до вимог Закону Про оподаткування прибутку підприємств в конфігурації реалізований податковий облік з податку на прибуток. Податковий облік ведеться паралельно бухгалтерського обліку, для чого до складу конфігурації включений план рахунків податкового обліку.

   

  В конфігурації передбачена можливість вести облік єдиного податку, як для юридичних осіб, так і для фізичних відповідно до Указу Президента Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. В Бухгалтерія 8 для України забезпечений облік доходів і витрат для таких підприємств, що відповідає вимогам законодавства.

   

  Використовувана система оподаткування - податок на прибуток або єдиний податок, статус платника ПДВ вказуються в налаштуваннях податкової політики організації. Причому для різних організацій інформаційної бази можна вказувати різні системи оподаткування.

 • Регламентована звітність

  Форми регламентованої звітності періодично змінюються рішеннями державних органів. "1С:Підприємство" відстежує ці зміни і надає своїм користувачам можливість оперативного оновлення форм регламентованих звітності в використовуваних конфігураціях. Для оновлення форм використовується ефективний штатний механізм оновлення конфігурації.

   

  Для доступу до регламентованих звітів можна використовувати форму довідника регламентованих звітів.

   

  Для управління процесом заповнення регламентованого звіту використовується діалогова область, розташована у верхній частині його екранної форми.

   

  Заповнений бланк звіту частково доступний для редагування. Доступність окремих осередків бланка демонструється кольором їх фону. Частина осередків пофарбована в білий колір - такі осередки для редагування недоступні. Осередки, пофарбовані в жовтий колір, розраховані на те, що користувач зможе ввести в них інформацію. А дані осередків зеленого кольору обчислюються автоматично на основі даних інших осередків, в тому числі заповнених користувачем.

   

  В бухгалтерських регламентованих звітах передбачений механізму розшифровки, завдяки якому можна подивитися алгоритм обчислення показника або викликати стандартний бухгалтерський звіт для більш детального аналізу.

   

  Різна забарвлення осередків осередку полегшує інтерактивну роботу користувача зі звітом. Але при підготовці звіту до друку все осередки бланка забарвляться білим кольором.

   

  Ті регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

   

  Переваги перед регламентованою звітністю 1С:Підприємства 7.7

   

  Можливість вибору форми звіту

   

  В системі підтримуються не тільки поточні форми звітності, а й всі форми, які діяли в попередніх звітних періодах. Залежно від обраного періоду звіту система автоматично підбере відповідну редакцію форми (нову або стару) регламентованої звітності. При необхідності користувачеві буде надана можливість вибрати форму вручну.

   

  Зберігання заповнених звітів в інформаційній базі

   

  Одного разу заповнені звіти тепер можуть зберігатися безпосередньо в інформаційній базі, в спеціальному журналі. Збережені звіти можна змінювати, повторно роздруковувати або вивантажувати в електронному вигляді. Будь-який звіт можна підготувати і зберегти в декількох варіантах.

   

  Інтерактивні механізми заповнення

   

  Користувачеві надаються поліпшені механізми для корекції автоматичних заповнених звітів. Зокрема, підсумкові і залежні величини тепер перераховуються автоматично в межах всього звіту, а не тільки в межах розділу звіту.  

  Ефективна робота з багатосторінковими звітами

   

  Працювати з бакшишниками розділами звітів стало значно зручніше. При необхідності можна додавати рядки і цілі сторінки. Передбачено зручний і гнучкий механізм управління печаткою. При підготовці до друку система автоматично розбиває звіт на сторінки і нумерує їх.

   

  Управління списком звітів

   

  Користувач може управляти складом списку регламентованих звітів і формою його подання. У список можна включати нові звіти, реалізовані у вигляді файлів зовнішніх обробок.

 • Додаткові можливості

  Прикладне рішення забезпечує надійне зберігання даних, високу продуктивність і швидкість виконання розрахунків, масштабованість інформаційної системи. ПЗ прикладного рішення містить ефективні інструменти для вирішення різних завдань впровадження, супроводу та розширення інформаційної системи.

   

  Масштабованість і продуктивність

   

  На сьогодні забезпечено ефективна робота і надійне зберігання інформації при роботі десятків і сотень користувачів. Сучасна архітектура інформаційної системи гарантує збереження високої продуктивності при значному зростанні навантаження на систему і обсягів оброблюваних даних, а також дозволяє збільшувати пропускну здатність шляхом нарощування потужності використовуваного обладнання без витрат на модифікацію або заміну конфігурації.

   

  Застосування Інтернет-технологій

   

  Забезпечено ефективна підтримка користувачів фірмою "1С:Підприємство" за допомогою засобів електронної пошти, а також періодичне оновлення конфігурацій через Інтернет. Завдяки механізму web-розширення можна створити додаткові робочі місця для мобільних або віддалених користувачів, який могли б підключатися до інформаційної бази з будь-якої точки земної кулі, де є Інтернет.

   

  Інтеграція з іншими системами

   

  Надаються засоби інтеграції прикладного рішення практично з будь-якими зовнішніми програмами і обладнанням на основі загальновизнаних відкритих стандартів і протоколів передачі даних.

   

  Права доступу

   

  Прикладне рішення містить механізм настройки прав і ролей користувачів для забезпечення доступу до даних відповідно до їх посадовими обов'язками. Механізм настройки прав і ролей, з одного боку, дозволяє зменшити кількість випадкових і навмисних помилок, пов'язаних з людським фактором, з іншого боку, створює створити кожному користувачеві більш комфортні умови для роботи, роблячи зайву інформацію невидимою. Використання механізму сприяє збереженню комерційної таємниці.

Бухгалтерія 8 для України Бухгалтерія 8 для України
Rated /5 based on customer reviews
грн. In stock

В Україні ліцензійна програма 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України знайома широкій аудиторії користувачів і набула поширення серед сотень тисяч підприємств різної форми власності, а також фізичних осіб, які займаються бізнесом. Програмне забезпечення застосовується в різноманітних сферах господарської, економічної та управлінської діяльності, торгівлі, адмініструванні. Програма 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України комплексно використовується з цілим рядом додатків, орієнтованих на автоматизоване рішення і виконання різнопланових прикладних задач управління і процесу бухгалтерського обліку.

Вартість ліцензії в Україні необтяжлива для великих корпорацій і приватних підприємців, швидко окупається за рахунок:

 • спрощення найбільш трудомістких розрахунків;
 • автоматизації фінансово-бухгалтерської діяльності;
 • адаптації ПЗ під потреби конкретного підприємства;
 • оптимізації робочого часу.

Переваги використання ПЗ 1С:Підприємство Бухгалтерія 8 для України

За допомогою бухгалтерської програми "1С:Підприємство" створюється електронна база даних, прискорюється введення первинної документації, на підставі якої проводиться консолідований узагальнений облік, аналіз, контроль. В "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України звітність формується відповідно до вимог правових і нормативних актів, передбачених законодавством України та ПСБО

Завдяки впровадженню програмного продукту "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України спрощуються проводки і операції по касі і банку, нарахування заробітної плати, облік нематеріальних активів та основних засобів, розрахунки з бюджетом і підзвітними особами, взаємозаліки тощо.

Важливим є той факт, що ціна, за якою можна купити Підприємство Бухгалтерія 8 для України в Києві або інших населених пунктах країни, реально доступна. Будь-який користувач легко освоює функціонал програми, не маючи спеціальної освіти.

Версія онлайн Бухгалтерія 8 для України дозволяє здійснювати управлінський, фінансовий, податковий облік, перебуваючи у відрядженні, ділових поїздках або черговій відпустці. За умови наявності ПК і мережі інтернет цілодобово забезпечений доступ до інформаційної бази даних "1С:Підприємство", одночасна взаємодія необмеженого кількість користувачів програми.

Особливості версії "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України

У вдосконаленій, нової версії програми "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України з'явився більш простий і зрозумілий користувачам інтерфейс, що надає велику комфортність роботи.

Розширено область використання програмного забезпечення "1С:Підприємство" Бухгалтерія 8 для України і за рахунок цього підтримується:

 • ведення в одній базі інформації обліку госпдіяльності декількох підприємств з різною системою оподаткування;
 • формування окремо бухгалтерських та податкових документів з можливістю порівняння даних;
 • висновок на друк у вигляді таблиць списків і довідників;
 • аналітичний облік номенклатури за кількісним і кількісно-сумарному складу;
 • товарний облік згідно з рахунком № 285 за продажними цінами в роздрібній торгівлі (автоматичний розрахунок націнки здійснюється в кінці місяця);
 • розрахунки з контрагентами по окремо взятих документів і за договором в цілому;
 • автоматичне розподіл на аванс / оплату сум готівкових та безготівкових надходжень від покупців;

а також ряд інших корисних нововведень, ознайомитися з якими можна в офіційному керівництві.

C
*/?>
Остались вопросы ?
Текущая страница
Нам важен ваш отзыв!
Качество работы – это наш приоритет. Нам важно знать Ваше мнение о работе каждого подразделения Компании, а также отдельных сотрудников.